Smještaj

Usluga smještaja u domu za odrasle osobe Cvjetni dom pruža se osobi s teškoćama mentalnog zdravlja kojoj nije potrebno bolničko liječenje, ali joj je potrebna njega i skrb druge osobe u zadovoljavanju životnih potreba jer se one ne mogu zadovoljiti izvan izvaninstitucijskim uslugama.

Cvjetni dom pruža uslugu smještaja na lokaciji Vrgoračka 29, Split za 70 odraslih osoba s mentalnim teškoćama.
Smještaj je socijalna usluga u sklopu koje se korisniku osigurava stanovanje, prehrana, njega, briga o zdravlju, socijalni rad, psihosocijalna rehabilitacija, fizikalna terapija, radna terapija, radne aktivnosti, aktivno provođenje vremena ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cvijeće na livadi
zagrljalj

Smještaj se može priznati kao privremeni ili dugotrajni, tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana.

Privremeni smještaj se priznaje u kriznim situacijama, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa.

Dugotrajni smještaj priznaje se korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih životnih potreba.

Dugotrajni smještaj u domu za odrasle osobe Cvjetni dom priznaje se osobi s teškoćama mentalnog zdravlja sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati joj skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi.